ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเตชะสิทธิ์ เจริญสุข
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด คล้ำจุ้ย
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมะนพ นิรันดร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : หน่วยงานปกครอง
เบอร์โทร :