ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐนรี สงวนสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ