ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายมนต์เทพ นัยพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนพพร ปรีชา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤมน ทองวิมล
ครู คศ.1