กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายมนต์เทพ นัยพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนพพร ปรีชา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤมน ทองวิมล
ครู คศ.1