ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมนต์เทพ นัยพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนพพร ปรีชา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤมน ทองวิมล
ครู คศ.1