ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสนิท สุขเกษม
ครู คศ.2