ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์
ครู คศ.3

นางสาวสาลินี ศรีทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ