กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอัมพิกา ยอดแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพัชริญญา ร่วมพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1