ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอัมพิกา ยอดแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชริญญา ร่วมพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0