ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุรางค์ เครือเมฆ
ครู คศ.3

นางสิรินารถ โภคเตชสกุล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0