ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริลักษณ์ พรหมณ์โชติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสิรินารถ โภคเตชสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0