ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรดี สงธิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววัชรีภรณ์ แพร่หลาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0