ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมสรณ์ สุศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0649172408
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรุธ บัญฑิโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2564
ชื่อ-นามสกุล : นางมยุรีย์ แพร่หลาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 ถึง 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร เต่าคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 สิงหาคม 2554-พฤศจิกายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ คำภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ สุขุม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2544
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี บุญมั่น สวนแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิดพันธ์ มูรธานันท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา กุลรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง คุ้มเรือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร(เตชสิทธิ์) สุขเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518-2526