ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 37
นักเรียน 58 34
ตัวอย่างการบันทึกหลักแผน 3863
แนวทางตรวจแผน 48
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 52
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 179
ผ1ผ2 reportโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.82 KB 127
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.59 KB 134
แผนภูมิแสดง o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.08 KB 185
คะแนน o-net m6 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.25 KB 141
คะแนน o-net m3 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.92 KB 125
O-net M3 55_56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.33 KB 136
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง พ.ศ.๒๕๕๓(ปรับปรุง ๒๕๕๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.55 KB 362
ข้อสอบเก่าO-netวิชาสุขศึกษา ม.6 พร้อมแนวการตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 5470
โครงการวิชาการ56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 248.49 KB 165
ตารางเรียนปีการศึกษา2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 252.95 KB 155
รายการหนังสือเรียน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.75 KB 1903
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.5 KB 435
หลักสูตรโยธินบูรณะ อ่างทอง 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 882.55 KB 170
OTPC-App Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 577.81 KB 153
คะแนนมาตรฐานที่5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161.5 KB 166
ตังอย่างโครงการ สปม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 183
แบบฟอร_มโครงการป_ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 187
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 81.49 KB 191
website Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 171
พัฒนาห้องคอมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 812.58 KB 217
ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 169
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 173
เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 164
สรุปผลการติว๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 917.85 KB 144
สูจิบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 565.55 KB 187
ภาพกิจกรรม5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 180
ภาพกิจกรรม4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 171
ภาพกิจกรรม3 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 186
ภาพกิจกรรม2 Word Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 182
ภาพกิจกรรม1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 188
ภาพกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 176
จดหมายข่าวปี2555_5 Word Document ขนาดไฟล์ 888.52 KB 167
จดหมายข่าวปี2555_4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 278
จดหมายข่าวปี2554_2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 164
เกียรติบัตรโยธินบูรณะ อ่างทอง Word Document ขนาดไฟล์ 235.35 KB 153
จดหมายข่าวปี2555_3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 443
จดหมายข่าวปี2555_2 146
จดหมายข่าวปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 245
จดหมายข่าวปี2554 _3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 214
จดหมายข่าวปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 182
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 313
แนวทางการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 497.59 KB 174
คู่มือการวัดผลจำปาหล่อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 349.43 KB 171
หลักสูตรจำปาหล่อพิทยาคม 2551 RAR Archive ขนาดไฟล์ 371.63 KB 192
หลักสูตรคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.92 KB 172
ตัวอย่างการคิด t score สำหรับทำวิทยะฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 700