ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างการคิด t score สำหรับทำวิทยะฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 675
หลักสูตรคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.92 KB 150
หลักสูตรจำปาหล่อพิทยาคม 2551 RAR Archive ขนาดไฟล์ 371.63 KB 170
คู่มือการวัดผลจำปาหล่อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 349.43 KB 144
แนวทางการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 497.59 KB 156
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 286
จดหมายข่าวปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 159
จดหมายข่าวปี2554 _3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 189
จดหมายข่าวปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 221
จดหมายข่าวปี2555_2 135
จดหมายข่าวปี2555_3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 421
เกียรติบัตรโยธินบูรณะ อ่างทอง Word Document ขนาดไฟล์ 235.35 KB 136
จดหมายข่าวปี2554_2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 152
จดหมายข่าวปี2555_4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 228
จดหมายข่าวปี2555_5 Word Document ขนาดไฟล์ 888.52 KB 125
ภาพกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 152
ภาพกิจกรรม1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 139
ภาพกิจกรรม2 Word Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 135
ภาพกิจกรรม3 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 153
ภาพกิจกรรม4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 127
ภาพกิจกรรม5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 130
สูจิบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 565.55 KB 151
สรุปผลการติว๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 917.85 KB 125
เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 136
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 150
ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 142
พัฒนาห้องคอมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 812.58 KB 188
website Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 152
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 81.49 KB 143
แบบฟอร_มโครงการป_ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 149
ตังอย่างโครงการ สปม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 155
คะแนนมาตรฐานที่5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161.5 KB 147
OTPC-App Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 577.81 KB 125
หลักสูตรโยธินบูรณะ อ่างทอง 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 882.55 KB 135
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.5 KB 341
รายการหนังสือเรียน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.75 KB 1838
ตารางเรียนปีการศึกษา2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 252.95 KB 117
โครงการวิชาการ56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 248.49 KB 143
ข้อสอบเก่าO-netวิชาสุขศึกษา ม.6 พร้อมแนวการตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 5103
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง พ.ศ.๒๕๕๓(ปรับปรุง ๒๕๕๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.55 KB 331
O-net M3 55_56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.33 KB 114
คะแนน o-net m3 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.92 KB 109
คะแนน o-net m6 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.25 KB 119
แผนภูมิแสดง o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.08 KB 166
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.59 KB 110
ผ1ผ2 reportโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.82 KB 106
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 145
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 34
แนวทางตรวจแผน 35
ตัวอย่างการบันทึกหลักแผน 3822
นักเรียน 58 20