ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
นักเรียน 58 27
ตัวอย่างการบันทึกหลักแผน 3843
แนวทางตรวจแผน 40
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 37
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 169
ผ1ผ2 reportโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.82 KB 117
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.59 KB 119
แผนภูมิแสดง o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.08 KB 175
คะแนน o-net m6 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.25 KB 125
คะแนน o-net m3 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.92 KB 115
O-net M3 55_56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.33 KB 120
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง พ.ศ.๒๕๕๓(ปรับปรุง ๒๕๕๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.55 KB 345
ข้อสอบเก่าO-netวิชาสุขศึกษา ม.6 พร้อมแนวการตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 5279
โครงการวิชาการ56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 248.49 KB 149
ตารางเรียนปีการศึกษา2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 252.95 KB 139
รายการหนังสือเรียน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.75 KB 1864
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.5 KB 372
หลักสูตรโยธินบูรณะ อ่างทอง 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 882.55 KB 155
OTPC-App Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 577.81 KB 134
คะแนนมาตรฐานที่5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161.5 KB 153
ตังอย่างโครงการ สปม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 168
แบบฟอร_มโครงการป_ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 174
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 81.49 KB 166
website Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 158
พัฒนาห้องคอมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 812.58 KB 200
ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 148
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 158
เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 148
สรุปผลการติว๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 917.85 KB 132
สูจิบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 565.55 KB 174
ภาพกิจกรรม5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 157
ภาพกิจกรรม4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 152
ภาพกิจกรรม3 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 175
ภาพกิจกรรม2 Word Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 162
ภาพกิจกรรม1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 169
ภาพกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 159
จดหมายข่าวปี2555_5 Word Document ขนาดไฟล์ 888.52 KB 154
จดหมายข่าวปี2555_4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 255
จดหมายข่าวปี2554_2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 156
เกียรติบัตรโยธินบูรณะ อ่างทอง Word Document ขนาดไฟล์ 235.35 KB 144
จดหมายข่าวปี2555_3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 430
จดหมายข่าวปี2555_2 141
จดหมายข่าวปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 227
จดหมายข่าวปี2554 _3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 198
จดหมายข่าวปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 168
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 292
แนวทางการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 497.59 KB 162
คู่มือการวัดผลจำปาหล่อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 349.43 KB 153
หลักสูตรจำปาหล่อพิทยาคม 2551 RAR Archive ขนาดไฟล์ 371.63 KB 174
หลักสูตรคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.92 KB 155
ตัวอย่างการคิด t score สำหรับทำวิทยะฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 683