ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 58
นักเรียน 58 61
ตัวอย่างการบันทึกหลักแผน 3883
แนวทางตรวจแผน 67
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 80
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 216
ผ1ผ2 reportโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.82 KB 148
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.59 KB 155
แผนภูมิแสดง o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.08 KB 207
คะแนน o-net m6 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.25 KB 162
คะแนน o-net m3 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.92 KB 148
O-net M3 55_56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.33 KB 160
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง พ.ศ.๒๕๕๓(ปรับปรุง ๒๕๕๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.55 KB 389
ข้อสอบเก่าO-netวิชาสุขศึกษา ม.6 พร้อมแนวการตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 5664
โครงการวิชาการ56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 248.49 KB 195
ตารางเรียนปีการศึกษา2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 252.95 KB 179
รายการหนังสือเรียน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.75 KB 1991
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.5 KB 705
หลักสูตรโยธินบูรณะ อ่างทอง 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 882.55 KB 200
OTPC-App Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 577.81 KB 180
คะแนนมาตรฐานที่5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161.5 KB 189
ตังอย่างโครงการ สปม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 208
แบบฟอร_มโครงการป_ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 211
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 81.49 KB 218
website Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 192
พัฒนาห้องคอมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 812.58 KB 238
ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 190
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 195
เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 188
สรุปผลการติว๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 917.85 KB 166
สูจิบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 565.55 KB 211
ภาพกิจกรรม5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 208
ภาพกิจกรรม4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 190
ภาพกิจกรรม3 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 210
ภาพกิจกรรม2 Word Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 201
ภาพกิจกรรม1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 210
ภาพกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 201
จดหมายข่าวปี2555_5 Word Document ขนาดไฟล์ 888.52 KB 186
จดหมายข่าวปี2555_4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 311
จดหมายข่าวปี2554_2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 187
เกียรติบัตรโยธินบูรณะ อ่างทอง Word Document ขนาดไฟล์ 235.35 KB 180
จดหมายข่าวปี2555_3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 466
จดหมายข่าวปี2555_2 164
จดหมายข่าวปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 271
จดหมายข่าวปี2554 _3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 239
จดหมายข่าวปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 205
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 343
แนวทางการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 497.59 KB 198
คู่มือการวัดผลจำปาหล่อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 349.43 KB 192
หลักสูตรจำปาหล่อพิทยาคม 2551 RAR Archive ขนาดไฟล์ 371.63 KB 217
หลักสูตรคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.92 KB 191
ตัวอย่างการคิด t score สำหรับทำวิทยะฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 731