ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 44
นักเรียน 58 42
ตัวอย่างการบันทึกหลักแผน 3867
แนวทางตรวจแผน 55
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 66
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 189
ผ1ผ2 reportโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.82 KB 134
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.59 KB 139
แผนภูมิแสดง o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.08 KB 192
คะแนน o-net m6 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.25 KB 146
คะแนน o-net m3 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.92 KB 132
O-net M3 55_56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.33 KB 142
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง พ.ศ.๒๕๕๓(ปรับปรุง ๒๕๕๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.55 KB 371
ข้อสอบเก่าO-netวิชาสุขศึกษา ม.6 พร้อมแนวการตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 5575
โครงการวิชาการ56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 248.49 KB 172
ตารางเรียนปีการศึกษา2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 252.95 KB 162
รายการหนังสือเรียน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.75 KB 1931
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.5 KB 494
หลักสูตรโยธินบูรณะ อ่างทอง 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 882.55 KB 181
OTPC-App Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 577.81 KB 163
คะแนนมาตรฐานที่5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161.5 KB 173
ตังอย่างโครงการ สปม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 192
แบบฟอร_มโครงการป_ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 193
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 81.49 KB 200
website Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 178
พัฒนาห้องคอมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 812.58 KB 222
ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 174
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 180
เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 172
สรุปผลการติว๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 917.85 KB 150
สูจิบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 565.55 KB 196
ภาพกิจกรรม5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 188
ภาพกิจกรรม4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 176
ภาพกิจกรรม3 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 194
ภาพกิจกรรม2 Word Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 187
ภาพกิจกรรม1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 195
ภาพกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 184
จดหมายข่าวปี2555_5 Word Document ขนาดไฟล์ 888.52 KB 172
จดหมายข่าวปี2555_4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 295
จดหมายข่าวปี2554_2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 173
เกียรติบัตรโยธินบูรณะ อ่างทอง Word Document ขนาดไฟล์ 235.35 KB 163
จดหมายข่าวปี2555_3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 451
จดหมายข่าวปี2555_2 150
จดหมายข่าวปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 253
จดหมายข่าวปี2554 _3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 224
จดหมายข่าวปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 192
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 325
แนวทางการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 497.59 KB 185
คู่มือการวัดผลจำปาหล่อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 349.43 KB 178
หลักสูตรจำปาหล่อพิทยาคม 2551 RAR Archive ขนาดไฟล์ 371.63 KB 204
หลักสูตรคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.92 KB 178
ตัวอย่างการคิด t score สำหรับทำวิทยะฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 705