ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 40
นักเรียน 58 38
ตัวอย่างการบันทึกหลักแผน 3865
แนวทางตรวจแผน 50
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 61
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 182
ผ1ผ2 reportโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.82 KB 129
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.59 KB 137
แผนภูมิแสดง o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.08 KB 188
คะแนน o-net m6 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.25 KB 144
คะแนน o-net m3 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.92 KB 128
O-net M3 55_56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.33 KB 140
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง พ.ศ.๒๕๕๓(ปรับปรุง ๒๕๕๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.55 KB 366
ข้อสอบเก่าO-netวิชาสุขศึกษา ม.6 พร้อมแนวการตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 5538
โครงการวิชาการ56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 248.49 KB 168
ตารางเรียนปีการศึกษา2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 252.95 KB 159
รายการหนังสือเรียน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.75 KB 1919
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.5 KB 469
หลักสูตรโยธินบูรณะ อ่างทอง 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 882.55 KB 176
OTPC-App Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 577.81 KB 158
คะแนนมาตรฐานที่5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161.5 KB 170
ตังอย่างโครงการ สปม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 187
แบบฟอร_มโครงการป_ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 190
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 81.49 KB 198
website Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 175
พัฒนาห้องคอมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 812.58 KB 220
ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 173
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 177
เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 168
สรุปผลการติว๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 917.85 KB 148
สูจิบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 565.55 KB 193
ภาพกิจกรรม5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 183
ภาพกิจกรรม4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 174
ภาพกิจกรรม3 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 188
ภาพกิจกรรม2 Word Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 185
ภาพกิจกรรม1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 192
ภาพกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 182
จดหมายข่าวปี2555_5 Word Document ขนาดไฟล์ 888.52 KB 171
จดหมายข่าวปี2555_4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 284
จดหมายข่าวปี2554_2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 169
เกียรติบัตรโยธินบูรณะ อ่างทอง Word Document ขนาดไฟล์ 235.35 KB 157
จดหมายข่าวปี2555_3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 447
จดหมายข่าวปี2555_2 148
จดหมายข่าวปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 249
จดหมายข่าวปี2554 _3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 217
จดหมายข่าวปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 188
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 319
แนวทางการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 497.59 KB 182
คู่มือการวัดผลจำปาหล่อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 349.43 KB 175
หลักสูตรจำปาหล่อพิทยาคม 2551 RAR Archive ขนาดไฟล์ 371.63 KB 199
หลักสูตรคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.92 KB 176
ตัวอย่างการคิด t score สำหรับทำวิทยะฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 703