ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 55
นักเรียน 58 56
ตัวอย่างการบันทึกหลักแผน 3880
แนวทางตรวจแผน 65
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 77
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 207
ผ1ผ2 reportโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.82 KB 146
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.59 KB 151
แผนภูมิแสดง o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.08 KB 203
คะแนน o-net m6 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.25 KB 160
คะแนน o-net m3 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.92 KB 146
O-net M3 55_56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.33 KB 155
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง พ.ศ.๒๕๕๓(ปรับปรุง ๒๕๕๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.55 KB 384
ข้อสอบเก่าO-netวิชาสุขศึกษา ม.6 พร้อมแนวการตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 5650
โครงการวิชาการ56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 248.49 KB 185
ตารางเรียนปีการศึกษา2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 252.95 KB 175
รายการหนังสือเรียน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.75 KB 1966
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.5 KB 663
หลักสูตรโยธินบูรณะ อ่างทอง 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 882.55 KB 197
OTPC-App Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 577.81 KB 178
คะแนนมาตรฐานที่5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161.5 KB 185
ตังอย่างโครงการ สปม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 205
แบบฟอร_มโครงการป_ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 207
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 81.49 KB 214
website Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 189
พัฒนาห้องคอมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 812.58 KB 235
ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 188
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 192
เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 185
สรุปผลการติว๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 917.85 KB 162
สูจิบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 565.55 KB 208
ภาพกิจกรรม5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 205
ภาพกิจกรรม4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 188
ภาพกิจกรรม3 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 207
ภาพกิจกรรม2 Word Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 200
ภาพกิจกรรม1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 208
ภาพกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 197
จดหมายข่าวปี2555_5 Word Document ขนาดไฟล์ 888.52 KB 185
จดหมายข่าวปี2555_4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 308
จดหมายข่าวปี2554_2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 185
เกียรติบัตรโยธินบูรณะ อ่างทอง Word Document ขนาดไฟล์ 235.35 KB 177
จดหมายข่าวปี2555_3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 462
จดหมายข่าวปี2555_2 162
จดหมายข่าวปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 266
จดหมายข่าวปี2554 _3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 238
จดหมายข่าวปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 203
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 341
แนวทางการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 497.59 KB 196
คู่มือการวัดผลจำปาหล่อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 349.43 KB 190
หลักสูตรจำปาหล่อพิทยาคม 2551 RAR Archive ขนาดไฟล์ 371.63 KB 216
หลักสูตรคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.92 KB 190
ตัวอย่างการคิด t score สำหรับทำวิทยะฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 718