ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 78
นักเรียน 58 91
ตัวอย่างการบันทึกหลักแผน 3912
แนวทางตรวจแผน 89
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 101
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 243
ผ1ผ2 reportโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.82 KB 169
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.59 KB 175
แผนภูมิแสดง o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.08 KB 228
คะแนน o-net m6 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.25 KB 181
คะแนน o-net m3 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.92 KB 166
O-net M3 55_56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.33 KB 179
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง พ.ศ.๒๕๕๓(ปรับปรุง ๒๕๕๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.55 KB 409
ข้อสอบเก่าO-netวิชาสุขศึกษา ม.6 พร้อมแนวการตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 5710
โครงการวิชาการ56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 248.49 KB 217
ตารางเรียนปีการศึกษา2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 252.95 KB 198
รายการหนังสือเรียน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.75 KB 2040
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.5 KB 793
หลักสูตรโยธินบูรณะ อ่างทอง 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 882.55 KB 219
OTPC-App Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 577.81 KB 199
คะแนนมาตรฐานที่5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161.5 KB 208
ตังอย่างโครงการ สปม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 228
แบบฟอร_มโครงการป_ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 230
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 81.49 KB 239
website Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 209
พัฒนาห้องคอมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 812.58 KB 259
ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 213
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 213
เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 210
สรุปผลการติว๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 917.85 KB 188
สูจิบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 565.55 KB 233
ภาพกิจกรรม5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 228
ภาพกิจกรรม4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 210
ภาพกิจกรรม3 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 230
ภาพกิจกรรม2 Word Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 223
ภาพกิจกรรม1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 231
ภาพกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 220
จดหมายข่าวปี2555_5 Word Document ขนาดไฟล์ 888.52 KB 206
จดหมายข่าวปี2555_4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 331
จดหมายข่าวปี2554_2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 206
เกียรติบัตรโยธินบูรณะ อ่างทอง Word Document ขนาดไฟล์ 235.35 KB 200
จดหมายข่าวปี2555_3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 485
จดหมายข่าวปี2555_2 186
จดหมายข่าวปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 289
จดหมายข่าวปี2554 _3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 258
จดหมายข่าวปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 229
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 364
แนวทางการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 497.59 KB 221
คู่มือการวัดผลจำปาหล่อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 349.43 KB 214
หลักสูตรจำปาหล่อพิทยาคม 2551 RAR Archive ขนาดไฟล์ 371.63 KB 247
หลักสูตรคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.92 KB 210
ตัวอย่างการคิด t score สำหรับทำวิทยะฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 758