ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 31
นักเรียน 58 31
ตัวอย่างการบันทึกหลักแผน 3854
แนวทางตรวจแผน 45
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 48
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 175
ผ1ผ2 reportโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.82 KB 123
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.59 KB 127
แผนภูมิแสดง o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.08 KB 180
คะแนน o-net m6 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.25 KB 137
คะแนน o-net m3 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.92 KB 122
O-net M3 55_56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.33 KB 131
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง พ.ศ.๒๕๕๓(ปรับปรุง ๒๕๕๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.55 KB 358
ข้อสอบเก่าO-netวิชาสุขศึกษา ม.6 พร้อมแนวการตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 5365
โครงการวิชาการ56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 248.49 KB 159
ตารางเรียนปีการศึกษา2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 252.95 KB 152
รายการหนังสือเรียน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.75 KB 1884
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.5 KB 418
หลักสูตรโยธินบูรณะ อ่างทอง 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 882.55 KB 167
OTPC-App Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 577.81 KB 145
คะแนนมาตรฐานที่5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161.5 KB 162
ตังอย่างโครงการ สปม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 178
แบบฟอร_มโครงการป_ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 185
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 81.49 KB 176
website Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 168
พัฒนาห้องคอมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 812.58 KB 211
ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 158
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 169
เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 159
สรุปผลการติว๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 917.85 KB 140
สูจิบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 565.55 KB 182
ภาพกิจกรรม5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 164
ภาพกิจกรรม4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 163
ภาพกิจกรรม3 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 182
ภาพกิจกรรม2 Word Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 171
ภาพกิจกรรม1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 178
ภาพกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 167
จดหมายข่าวปี2555_5 Word Document ขนาดไฟล์ 888.52 KB 162
จดหมายข่าวปี2555_4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 269
จดหมายข่าวปี2554_2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 162
เกียรติบัตรโยธินบูรณะ อ่างทอง Word Document ขนาดไฟล์ 235.35 KB 148
จดหมายข่าวปี2555_3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 438
จดหมายข่าวปี2555_2 144
จดหมายข่าวปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 237
จดหมายข่าวปี2554 _3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 210
จดหมายข่าวปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 176
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 305
แนวทางการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 497.59 KB 170
คู่มือการวัดผลจำปาหล่อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 349.43 KB 165
หลักสูตรจำปาหล่อพิทยาคม 2551 RAR Archive ขนาดไฟล์ 371.63 KB 185
หลักสูตรคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.92 KB 168
ตัวอย่างการคิด t score สำหรับทำวิทยะฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 696