ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 75
นักเรียน 58 85
ตัวอย่างการบันทึกหลักแผน 3909
แนวทางตรวจแผน 83
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 96
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 238
ผ1ผ2 reportโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.82 KB 165
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.59 KB 171
แผนภูมิแสดง o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.08 KB 223
คะแนน o-net m6 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.25 KB 179
คะแนน o-net m3 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.92 KB 164
O-net M3 55_56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.33 KB 177
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง พ.ศ.๒๕๕๓(ปรับปรุง ๒๕๕๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.55 KB 405
ข้อสอบเก่าO-netวิชาสุขศึกษา ม.6 พร้อมแนวการตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 5692
โครงการวิชาการ56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 248.49 KB 212
ตารางเรียนปีการศึกษา2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 252.95 KB 194
รายการหนังสือเรียน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.75 KB 2013
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.5 KB 749
หลักสูตรโยธินบูรณะ อ่างทอง 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 882.55 KB 215
OTPC-App Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 577.81 KB 196
คะแนนมาตรฐานที่5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161.5 KB 205
ตังอย่างโครงการ สปม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 224
แบบฟอร_มโครงการป_ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 228
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 81.49 KB 236
website Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 206
พัฒนาห้องคอมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 812.58 KB 256
ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 209
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 211
เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 206
สรุปผลการติว๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 917.85 KB 182
สูจิบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 565.55 KB 228
ภาพกิจกรรม5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 225
ภาพกิจกรรม4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 207
ภาพกิจกรรม3 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 227
ภาพกิจกรรม2 Word Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 219
ภาพกิจกรรม1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 226
ภาพกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 217
จดหมายข่าวปี2555_5 Word Document ขนาดไฟล์ 888.52 KB 203
จดหมายข่าวปี2555_4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 327
จดหมายข่าวปี2554_2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 202
เกียรติบัตรโยธินบูรณะ อ่างทอง Word Document ขนาดไฟล์ 235.35 KB 197
จดหมายข่าวปี2555_3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 482
จดหมายข่าวปี2555_2 183
จดหมายข่าวปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 287
จดหมายข่าวปี2554 _3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 256
จดหมายข่าวปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 223
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 360
แนวทางการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 497.59 KB 218
คู่มือการวัดผลจำปาหล่อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 349.43 KB 210
หลักสูตรจำปาหล่อพิทยาคม 2551 RAR Archive ขนาดไฟล์ 371.63 KB 242
หลักสูตรคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.92 KB 207
ตัวอย่างการคิด t score สำหรับทำวิทยะฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 752