ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างการคิด t score สำหรับทำวิทยะฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 681
หลักสูตรคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.92 KB 154
หลักสูตรจำปาหล่อพิทยาคม 2551 RAR Archive ขนาดไฟล์ 371.63 KB 173
คู่มือการวัดผลจำปาหล่อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 349.43 KB 152
แนวทางการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 497.59 KB 160
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 291
จดหมายข่าวปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 164
จดหมายข่าวปี2554 _3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 195
จดหมายข่าวปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 223
จดหมายข่าวปี2555_2 139
จดหมายข่าวปี2555_3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 425
เกียรติบัตรโยธินบูรณะ อ่างทอง Word Document ขนาดไฟล์ 235.35 KB 140
จดหมายข่าวปี2554_2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 155
จดหมายข่าวปี2555_4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 241
จดหมายข่าวปี2555_5 Word Document ขนาดไฟล์ 888.52 KB 139
ภาพกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 156
ภาพกิจกรรม1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 152
ภาพกิจกรรม2 Word Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 146
ภาพกิจกรรม3 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 166
ภาพกิจกรรม4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 139
ภาพกิจกรรม5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 142
สูจิบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 565.55 KB 161
สรุปผลการติว๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 917.85 KB 128
เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 144
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 155
ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 145
พัฒนาห้องคอมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 812.58 KB 197
website Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 155
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 81.49 KB 155
แบบฟอร_มโครงการป_ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 161
ตังอย่างโครงการ สปม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 162
คะแนนมาตรฐานที่5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161.5 KB 151
OTPC-App Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 577.81 KB 128
หลักสูตรโยธินบูรณะ อ่างทอง 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 882.55 KB 146
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.5 KB 356
รายการหนังสือเรียน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.75 KB 1852
ตารางเรียนปีการศึกษา2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 252.95 KB 127
โครงการวิชาการ56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 248.49 KB 147
ข้อสอบเก่าO-netวิชาสุขศึกษา ม.6 พร้อมแนวการตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 5220
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง พ.ศ.๒๕๕๓(ปรับปรุง ๒๕๕๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.55 KB 338
O-net M3 55_56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.33 KB 116
คะแนน o-net m3 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.92 KB 112
คะแนน o-net m6 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.25 KB 122
แผนภูมิแสดง o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.08 KB 170
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.59 KB 115
ผ1ผ2 reportโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.82 KB 114
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 155
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 36
แนวทางตรวจแผน 37
ตัวอย่างการบันทึกหลักแผน 3832
นักเรียน 58 23