ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 17
นักเรียน 58 28
ตัวอย่างการบันทึกหลักแผน 3845
แนวทางตรวจแผน 41
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 41
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 172
ผ1ผ2 reportโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.82 KB 119
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.59 KB 121
แผนภูมิแสดง o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.08 KB 178
คะแนน o-net m6 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.25 KB 128
คะแนน o-net m3 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.92 KB 116
O-net M3 55_56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.33 KB 123
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง พ.ศ.๒๕๕๓(ปรับปรุง ๒๕๕๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.55 KB 350
ข้อสอบเก่าO-netวิชาสุขศึกษา ม.6 พร้อมแนวการตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 5313
โครงการวิชาการ56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 248.49 KB 151
ตารางเรียนปีการศึกษา2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 252.95 KB 143
รายการหนังสือเรียน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.75 KB 1865
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.5 KB 378
หลักสูตรโยธินบูรณะ อ่างทอง 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 882.55 KB 158
OTPC-App Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 577.81 KB 136
คะแนนมาตรฐานที่5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161.5 KB 157
ตังอย่างโครงการ สปม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 172
แบบฟอร_มโครงการป_ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 177
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 81.49 KB 169
website Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 160
พัฒนาห้องคอมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 812.58 KB 203
ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 151
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 163
เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 151
สรุปผลการติว๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 917.85 KB 135
สูจิบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 565.55 KB 176
ภาพกิจกรรม5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 160
ภาพกิจกรรม4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 154
ภาพกิจกรรม3 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 177
ภาพกิจกรรม2 Word Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 164
ภาพกิจกรรม1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 172
ภาพกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 161
จดหมายข่าวปี2555_5 Word Document ขนาดไฟล์ 888.52 KB 155
จดหมายข่าวปี2555_4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 257
จดหมายข่าวปี2554_2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 158
เกียรติบัตรโยธินบูรณะ อ่างทอง Word Document ขนาดไฟล์ 235.35 KB 145
จดหมายข่าวปี2555_3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 432
จดหมายข่าวปี2555_2 141
จดหมายข่าวปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 229
จดหมายข่าวปี2554 _3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 202
จดหมายข่าวปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 171
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 295
แนวทางการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 497.59 KB 164
คู่มือการวัดผลจำปาหล่อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 349.43 KB 156
หลักสูตรจำปาหล่อพิทยาคม 2551 RAR Archive ขนาดไฟล์ 371.63 KB 177
หลักสูตรคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.92 KB 159
ตัวอย่างการคิด t score สำหรับทำวิทยะฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 688