ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 77
นักเรียน 58 87
ตัวอย่างการบันทึกหลักแผน 3911
แนวทางตรวจแผน 87
แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 99
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 240
ผ1ผ2 reportโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 58.82 KB 168
ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.59 KB 173
แผนภูมิแสดง o-net ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.08 KB 225
คะแนน o-net m6 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.25 KB 180
คะแนน o-net m3 แยกรายวิชา ปีการศึกษา 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.92 KB 164
O-net M3 55_56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.33 KB 178
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง พ.ศ.๒๕๕๓(ปรับปรุง ๒๕๕๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.55 KB 407
ข้อสอบเก่าO-netวิชาสุขศึกษา ม.6 พร้อมแนวการตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 5700
โครงการวิชาการ56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 248.49 KB 214
ตารางเรียนปีการศึกษา2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 252.95 KB 196
รายการหนังสือเรียน 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.75 KB 2016
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.5 KB 764
หลักสูตรโยธินบูรณะ อ่างทอง 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 882.55 KB 217
OTPC-App Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 577.81 KB 198
คะแนนมาตรฐานที่5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 161.5 KB 206
ตังอย่างโครงการ สปม 56 Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 226
แบบฟอร_มโครงการป_ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 229
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 81.49 KB 238
website Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 207
พัฒนาห้องคอมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 812.58 KB 258
ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 211
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 212
เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 208
สรุปผลการติว๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 917.85 KB 185
สูจิบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 565.55 KB 230
ภาพกิจกรรม5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.94 MB 227
ภาพกิจกรรม4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 209
ภาพกิจกรรม3 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 228
ภาพกิจกรรม2 Word Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 222
ภาพกิจกรรม1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 229
ภาพกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 218
จดหมายข่าวปี2555_5 Word Document ขนาดไฟล์ 888.52 KB 205
จดหมายข่าวปี2555_4 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 328
จดหมายข่าวปี2554_2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 204
เกียรติบัตรโยธินบูรณะ อ่างทอง Word Document ขนาดไฟล์ 235.35 KB 199
จดหมายข่าวปี2555_3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 484
จดหมายข่าวปี2555_2 185
จดหมายข่าวปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 288
จดหมายข่าวปี2554 _3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 257
จดหมายข่าวปี2554 Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 226
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 361
แนวทางการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 497.59 KB 219
คู่มือการวัดผลจำปาหล่อ RAR Archive ขนาดไฟล์ 349.43 KB 212
หลักสูตรจำปาหล่อพิทยาคม 2551 RAR Archive ขนาดไฟล์ 371.63 KB 245
หลักสูตรคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.92 KB 208
ตัวอย่างการคิด t score สำหรับทำวิทยะฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 756