ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ม.1 9 16 25 1
ม.2 10 9 19 1
ม.3 12 10 22 1
รวมมัธยมต้น 31 35 66 3
ม.4 18 3 21 1
ม.5 11 6 17 1
ม.6 11 5 16 1
รวมมัธยมปลาย 40 14 54 3
รวมทั้งหมด 71 49 120 6


ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565