ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ม.1 13 1 14 1
ม.2 12 9 21 1
ม.3 15 7 22 1
รวมมัธยมต้น 40 17 57 3
ม.4 8 9 17 1
ม.5 4 2 6 1
ม.6 8 11 19 1
รวมมัธยมปลาย 20 22 42 3
รวมทั้งหมด 60 39 99 6

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.15 KB